Horsham

Area

Horsham

Area Rural City

Horsham

Urban

Population: 14543 | Horsham

Natimuk

Urban

Population: 514 | Horsham

Haven

Suburb

Population: 1304 | Horsham

Brimpaen

Rural

Population: 79 | Horsham

Bungalally

Rural

Population: 95 | Horsham

Clear Lake

Rural

Population: 78 | Horsham

Dadswells Bridge

Rural

Population: 71 | Horsham

Dooen

Rural

Population: 240 | Horsham

Drung

Rural

Population: 147 | Horsham

Duchembegarra

Rural

Population: 38 | Horsham

Jung

Rural

Population: 241 | Horsham

Kalkee

Rural

Population: 52 | Horsham

Kanagulk

Rural

Population: 18 | Horsham

Laharum

Rural

Population: 196 | Horsham

Lower Norton

Rural

Population: 231 | Horsham

McKenzie Creek

Rural

Population: 136 | Horsham

Mitre

Rural

Population: 69 | Horsham

Mockinya

Rural

Population: 33 | Horsham

Noradjuha

Rural

Population: 83 | Horsham

Nurrabiel

Rural

Population: 61 | Horsham

Pimpinio

Rural

Population: 184 | Horsham

Quantong

Rural

Population: 310 | Horsham

Riverside

Rural

Population: 276 | Horsham

St Helens Plains

Rural

Population: 42 | Horsham

Telangatuk East

Rural

Population: 65 | Horsham

Tooan

Rural

Population: 19 | Horsham

Toolondo

Rural

Population: 59 | Horsham

Vectis

Rural

Population: 179 | Horsham

Wail

Rural

Population: 42 | Horsham

Wartook

Rural

Population: 84 | Horsham

Wonwondah

Rural

Population: 103 | Horsham